General information

Vedtægter for Helsinge Badminton
Godkendt 9. december 2019

§ 1 Klubbens navn og formål.

stk. 1 Klubbens navn er Helsinge Badminton (HSI) – benævnt som klubben nedenfor

stk. 2 Klubben er stiftet den 29. september 1929.

stk. 3 Klubbens hjemsted er Helsinge under Gribskov Kommune.

stk. 4 Klubben er medlem af Badminton Sjælland, Badminton Danmark, DGI og Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

Gennem Badminton Danmark er klubben tilsluttet Det International Badminton forbund BWF og Badminton Europe.

stk. 5 Klubbens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 2 Medlemmer.

stk. 1 Som medlem kan optages enhver person i henhold til Badminton Danmarks reglement. Derudover skal Helsinge Badmintons bestyrelse godkende alle nye medlemmer af klubben

stk. 2 Indmeldelse er personlig og sker ved udfyldelse af indmeldelsesblanket som underskrives af det nye medlem og sendes til Helsinge Badminton. Først efter at kontingent og boldpenge er betalt, er man medlem af Helsinge Badminton. For medlemmer under 18 år underskrives indmeldelsesblanket af forældre eller dertil udpeget værge.

stk. 3 Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens love og bestyrelsens beslutninger.

stk. 4 Det er ethvert medlems pligt, såvel ved konkurrencer som ved den daglige træning samt den daglige gang i Helsinge Hallerne og klubbens anviste idrætsfaciliteter, at udvise nobel og sømmelig optræden/adfærd; ligesom enhver må behandle de til rådighed stillede faciliteter med nænsomhed.

stk. 5 Medlemmer, der ikke overholder klubbens vedtægter eller som af bestyrelsen skønnes at modarbejde klubbens interesser, kan af bestyrelsen idømme karantæne i kortere eller længere tid; i grovere tilfælde kan sådanne medlemmer ekskluderes af klubben.

stk. 6 Et ekskluderet medlem kan kun optages igen ved skriftlig henvendelse til den siddende bestyrelse, når bestyrelsen med 2/3 flertal vedtager dette

stk. 7 Medlemmernes eneste økonomiske forpligtelse i klubben er forpligtelsen til at betale kontingent.

stk. 8 Det står ethvert medlem frit for at melde sig ud med én måneds varsel. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til en af klubbens bestyrelsesmedlemmer. Sæsonens indbetalte kontingent tilbagebetales ikke.

stk. 9 Som passivt medlem betaler man ikke kontingent eller boldpenge. Det defineres som et hvilende medlemskab, hvor man i den pågældende sæson ikke er tilknyttet en badminton aktivitet i Helsinge Badminton. Man kan ikke deltage i Badminton Danmark/Badminton Sjællands eller DGIs holdturnering eller individuelle turneringer for Helsinge Badminton.

§ 3 Kontingent.

stk. 1 Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen for en spillesæson ad gangen.

stk. 2 Spillesæsonen strækker sig over 11 måneder - fra den 1. august til den 30. juni.

stk. 3 Kontingentet for en spillesæson betales over en rate og forfalder senest 1. oktober.

stk. 4 Er kontingentet ikke betalt rettidigt, kan det opkræves af bestyrelsen med tillæg af et ekspeditionsgebyr. Kontingentrestancer kan efter bestyrelsens skøn nægtes adgang til at spille, ligesom spilletider kan inddrages.

stk. 5 Kommer et medlem i restance med to rater kan vedkommende slettes som medlem af klubben og kan først optages igen, når restancen er betalt.

stk. 6 Helsinge Badmintons bestyrelse godkender klubskifte til anden klub for klubbens medlemmer, dog først efter at evt. restancer er indbetalt til Helsinge Badminton

§ 4 Generalforsamling.

stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den afgør ved simpelt flertal de sager, der i henhold til dagsordenen forelægges den til afgørelse.

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt på bestyrelsen initiativ. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen begærer dette, eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden, ledsaget af motiveret dagsorden.

stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel efter bestyrelsen bestemmelser.

stk. 4 Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

stk. 6 Dirigenten leder generalforsamlingen og bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning foretages, såfremt dette begæres.

stk. 7 Stemmeret har aktive medlemmer, der ikke er i restance til klubben. Fremmødte medlemmer kan stemme. Øvrige medlemmer kan mod fuldmagt aflevere deres stemme til den siddende bestyrelse.

stk. 7a Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

stk. 8 Medlemmer under 18 år og medlemmer der ikke har været medlem af klubben i mindst en måned før generalforsamlingens afholdelse, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Tilsvarende kan de heller ikke mod fuldmagt aflevere deres stemme til den siddende bestyrelse

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for afdelingens regnskabsår.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor suppleant
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter. Formanden er født medlem af repræsentantskabet
10. Eventuelt – under eventuelt kan der ikke besluttes noget

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår på skift hvert år. Genvalg kan finde sted.
stk. 9 Man kan ikke indtræde i Helsinge Badmintons bestyrelse som bestyrelsesmedlem eller suppleant såfremt man er bestyrelsesmedlem eller suppleant i en anden badminton klub. Passive medlemmer kan ikke indtræde i Helsinge Badmintons bestyrelse.

stk. 10 Referenten udarbejder referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og referenten.

stk. 11 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 5 Ledelse.

stk. 1 Klubbens ledelse forestås af bestyrelsen.

stk. 2 Bestyrelsen består af mindst 5 valgte medlemmer.

stk. 3 Formanden indkalder til - og leder bestyrelsesmøderne.

stk. 4 Bestyrelsen udarbejder referat af bestyrelsesmøderne.

stk. 5 Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

stk. 7 Seniorspilleudvalget (SSU) varetager seniorturneringsspillernes og ynglingeturneringsspillernes interesser.

Ungdomsspilleudvalget (USU) varetager interesserne for spillere under 17 år.

Veteranspilleudvalget (VETU) varetager interesserne for turneringsspillere over 40 år.

Motionistspilleudvalget (MOU) varetager motionisternes interesser.

Formiddagsudvalget varetager formiddagsspillernes interesser.

stk. 8 Klubben tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

stk. 9 Ved indgåelse af forpligtelser af afgørende betydning for klubbens økonomi herunder også klubbens formue kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

§ 6 Revision.

stk. 1 Klubbens regnskaber skal godkendes af den på generalforsamlingens valgte revisor samt på den årlige generalforsamling.

stk. 2 Det påhviler den valgte revisor at gennemgå regnskabet og foretage stikprøvekontrol.

stk. 3 Regnskabsåret går fra den 1. maj til den 30. april.

stk. 4 Regnskabet underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5 Regnskabet sendes til Gribskov kommune efter godkendelse og underskrift af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 7 Erstatningskrav

Stk. 1 Erstatningskrav for uheld, der rammer medlemmer under sportsudøvelse eller transport, kan ikke gøres gældende overfor klubben.

§ 8 Klubbens opløsning.

stk.1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes af en i samme øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

stk.2. Til beslutning om opløsning af klubben kræves der, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

stk.3. Samme generalforsamling vælger et likvidationsudvalg, der foretager det videre fornødne.